نام‌نویسی شرکت از راه دور (غیرحضوری) در چهارمین کنگره
  • متقاضیان نام‌نویسی برای شرکت غیرحضوری در کنگره به نکته‌های زیر توجه کافی داشته باشند:
  • این نام‌نویسی ویژه افرادی است که امکان شرکت حضوری در کنگره را ندارند؛
  • همه افراد عضو انجمن و غیر عضو می‌تواند به صورت غیرحضوری در کنگره‌ نام‌نویسی کنند؛
  • هزینه نام‌نویسی غیرحضوری 500،000 ریال است؛
  • گواهی شرکت غیرحضوری از سوی انجمن صادر می شود و فقط ازطریق آرموک قابل دریافت است؛
  • در روز برگزاری کنگره از پذیرش افرادی که به صورت غیرحضوری نام‌نویسی کرده‌اند، معذور هستیم؛

 

برای نام‌نویسی غیرحضوری (از راه دور) در چهارمین کنگره به این پیوند بروید.

آخرین اخبار