ميزگرد اطلاعات سبز و سواد زيست محيطي در سراي اهل قلم

 هفته آينده دوشنبه، 7 اسفند 1391 از ساعت 15 لغايت 17 طي ميزگردي با حضور مجريان برنامه ها ، به موضوع “ضرورت اجراي برنامه هاي سواد زيست محيطي در كتابخانه هاي عمومي” پرداخته خواهد شد. علاوه بر آن برگزار كنندگان برنامه ها در اين ميزگرد حضور پيدا مي كنند تا به پرسشها و انتقادات پيرامون برنامه ها و اجراي آنها پاسخ دهند و شنونده پيشنهادهاي تازه براي برنامه هاي آينده باشند.

 ميزگرد اطلاعت سبز و سواد زيست محيطي در سراي اهل قلم خانه كتاب ايران برگزار خواهد گرديد.

 

 

آخرین اخبار