موضوع اصلی «نشست کتابخانه‌های تخصصی کنگره متخصصان علوم اطلاعات» اعلام شد

 طبق دستور جلسه ابتدا دبیر نشست گزارشی از عملکرد سه ماهه کمیته کتابخانه‌های تخصصی را ارائه کرد. سپس موصوع “نقش و جایگاه کتابخانه‌های تخصصی در ایران و تقویت نگرش مدیریتی مدیران در ارتقای سطح کتابخانه‌ها در سازمان” که بر اساس نظر سنجی گروه بعنوان موضوع نشست انتخاب شده بود، به بحث گذاشته شد.

در ادامه در راستای حل مشکلات کتابخانه‌های تخصصی پیشنهاد شد وضعیت موجود، موانع و مشکلات فعلی کتابخانه‌ها و علل بروز آنها شناسایی شوند و راهکارهایی برای حل آنها ارائه شود همچنین اعضا یادآور شدند که فائق شدن بر این موانع و مشکلات نه تنها در نشست به بحث گذاشته خواهد شد بلکه نیار به بر نامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت پس از برگزاری نشست هم دارد.

سپس اعضای حاضر پس از بحث و بررسی همه جانبه، عنوان “بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه‌های تخصصی در سازمان‌ها”را به عنوان موضوع اصلی کنگره انتخاب کردند و موضوعات زیر را به عنوان موضوعات فرعی مورد بحث در نشست پبشنهاد دادند:

۱–تعریف جدید از کتابخانه تخصصی بر اساس تغییر در وظایف و عملکرد آن‌ها

۲– ارتقای ساختار تشکیلاتی کتابخانه

۳–تعیین ملاک و معیارهایی برای انتخاب مدیران لایق و متخصص

۴– ایجاد تمهیداتی در جهت افزایش بودجه کتابخانه‌ها

۵- تقویت مهارت‌های تخصصی کتابداران با استفاده از برنامه های بازآموزی برای شاغلان و پیشنهاد بازنگری در دروس دوره‌های تحصیلی دانشجویان

۶- ایجاد شبکه اشتراک منابع برای کتابخانه‌های تخصصی هم موضوع

برای سایر موضوعات مطرح شده در نظر سنجی پبشنهاد شد تا کار گروه‌های تخصصی به شرح زیر تشکیل گردد:

۱- کارگروه مدیریت دانش

۲- کارگروه استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی

۳- کارگروه روزآمدسازی فهرست کتابخانه‌های تخصصی به منطور ایجاد شبکه کتابخانه‌های تخصصی در ایران و نظارت، پایش و ارزیابی آن‌ها

همچنین پیشنهاد شد تا در مورد انتخاب و ترکیب اعضای نشست؛ تقسیم وظایف و همچنین ترکیب کارگروه‌ها و نحوه فعالیت آن‌ها در جلسات بعدی کمیته تصمیم گیری شود.

آخرین اخبار