موضوعات پ‍ژوهشي پيشنهادي انجمن

 

رديف

عنوان

1

تحلیل و جمع بندی روش تحقیق و یافته های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های ایران با موضوع مدیریت کتابخانه ها و مراکز اسناد از ابتدا تا پایان سال 1391 (توضیح1: فهرست پایان نامه ها در این موضوع استخراج و موجود است. توضیح 2: منظور از موضوع مدیریت عبارت است از نظام های نوین مدیریتی، فنون و روش های مدیریتی، مدیریت کیفیت، مدیریت عملکرد، سنجش رضایت کاربران، برنامه ریزی، بودجه و منابع مالی، ارزیابی و …

2

تحلیل و جمع بندی روش تحقیق و یافته های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های ایران با موضوع آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه های ایران از ابتدا تا پایان سال 1391 (توضیح1: فهرست پایان نامه ها در این موضوع استخراج و موجود است. توضیح 2: منظور از موضوع آموزش عبارت است از همه امور آموزشی اعم از پذیرش دانشجو، برنامه ریزی درسی، مدرسان، کیفیت سنجی آموزشی، نظام آموزشی و …)

3

تحلیل عملکرد مراکز پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی غیردانشگاهی ایران در زمینه طرح های پژوهشی انجام شده توسط آن ها و یافته های این پژوهش ها

4

تحلیل کمّی و کیفی کتاب های انتشار یافته  در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی

5

بررسی کمّی و کیفی کتابخانه های تخصصی سازمان های دولتی و خصوصی در ایران

6

مطالعه برنامه‌های درسی رشته و چشم انداز اشتغال آنها

7

ترسیم راهبرد کمیته کتابداری وزارت عتف

8

مطالعه تطبیقی، مقایسه و ارزیابی دوره های ارشد و دکترا

9

توسعه استانداردهای آموزش علم اطلاعات در چارچوب موازین و مقررات آموزش عالی

10

چشم انداز دوره های دکتری شهریه – محور در علم اطلاعات

11

ارزیابی و اعتبارسنجی آموزش رشته

12

اصلاح ساختار و بهبود عملکرد نهاد

13

تمایز یا یکپارچگی کتابخانه های عمومی در ایران

14

امکان سنجی یکپارچه سازی خدمات کتابخانه های دانشگاهی در ایران

15

چگونگی دسترسی کتابخانه های تخصصی کوچک به پایگاه های اطلاعاتی بزرگ و گران

16

آینده کنسرسیوم

17

ارزیابی خدمات در کتابخانه های دیجیتالی

18

پژوهش در زمینه مسائل کتابخانه های آموزشگاهی

 

آخرین اخبار