مطالب مطرح شده در جلسه «تدوین استاندارد بازاریابی و روابط عمومی برای کتابخانه‌های عمومی ایران»

موضوع اين جلسه بررسي روند انجام كار تدوين استاندارد بازاریابی و روابط عمومی در مرحله مرور پيشينه‌ها و شناسايي و استخراج گزاره‌ها يا بندهاي استاندارد بازاریابی و روابط عمومی بود.

در ابتدا دكتر رضا بگلو توضیحاتی مقدماتی و کلی درباره تدوین استانداردهای هفتگانه انجمن و بویژه استاندارد بازاریابی و روابط عمومی ارائه کرد. همچنین، شیوه تدوین استاندارد، منابع، گزاره‌ها و متغیرهای به‌دست آمده از مطالعه متون (با تأکید بر استانداردهای موجود) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سپس خانم دکتر ناصری دیدگاه خود را درباره رویکردها و استراتژی‌های نوین و کاربست آنها در این استاندارد دیدگاه خود را مطرح کردند. در ادامه خانم دکتر صمیعی به لزوم استفاده از پایان‌نامه‌ها و بهره‌گیری از برنامه‌های کتابخانه‌ها از جمله ملی و ملک اشاره کردند.

در ادامه دکتر مریم اسدی به ضرورت توجه به استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی (ACRL) و نا آشنابودن کتابداران با ابزارها، استراتژی‌ها و مفاهیم بازاریابی در کتابخانه‌های عمومی تأکید کردند. دیدگاه خانم دکتر آخشیک نیز بر بررسی به‌روش‌ها و دیدگاه مدیران کتابخانه‌های عمومی تکیه داشت. دیدگاه آقای مقیمی بر نگاه کسب‌وکارمحور از جمله کسب‌وکارهای اینترنتی استوار بود. آقای دکتر نوروزی نیز بر ضرورت نگاه ترتیبی در گزاره‌ها، و دید ملی بر تدوین این استاندارد اشاره داشتند.

آقای مسعودی نیز بر ضرورت تولید گزاره‌ها در ادامه این کار، بررسی دقیق‌تر گزاره‌ها توسط مشاوران این استاندارد، و توجه به مخاطب فرضی (با معدل قابل تصور در کتابخانه‌ها در ایران) تأکید داشتند.

در پايان جلسه مقرر شد بررسی دقيق و مفصل گزاره‌ها توسط مشاوران و تقسیم کار برای بررسی دقیق‌تر برای تدوین استاندارد توسط دبیر این گزارش و همکاری مشاوران در این زمینه در ادامه انجام شود.

آخرین اخبار