مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه برگزار شد


کاندیداهای هیأت مدیره انجمن:

دکتر محمود مرادی، دکتر امین زارع، دکتر سلیمان شفیعی، فیض اله فروغی، دکتر حمید احمدی، معصومه حسنی خونسار، شیوا یاری، علیرضا رستمی گومه، ایرج بختیاریان.

کاندیداهای بازرسین انجمن:

یزدان بهرامی نیا، جمیل بهجتی، امیر میری

میزان کل آرا 59 رأی بود که اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین آرا به شرح ذیل انتخاب شدند.


دکتر محمود مرادی: 52 رأی/ دکتر امین زارع: 51 رأی/ دکتر سلیمان شفیعی: 43 رأی/ فیض اله فروغی: 39 رأی/ شیوا یاری: 36 رأی/ معصومه حسنی خونسار: 32 رأی/ دکتر حمید احمدی 31 رأی، علیرضا رستمی گومه با 19 رأی و ایرج بختیاریان با 4 رأی به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند.

همچنین یزدان بهرامی نیا با 45 رأی و امیر میری با 31 رأی به عنوان بازرس و جمیل بهجتی با 19 رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

با اعلام نتایج انتخابات، جلسه مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه به کار خود پایان داد.

آخرین اخبار