مايك تلوال در مجمع عمومي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران

 

مايك تلوال پژوهشگر برجسته دانشگاه ولورهمپتون در حوزه وبسنجي يكي از فعالترين افراد شناخته شده است. وي با تاليف بيش از 150 مقاله و چند كتاب در اين حوزه در گسترش وبسنجي، علم سنجي و پژوهشهاي كاربردي در اين حوزه تاثير و سهم به سزايي دارد.  احسان محمدي  همكار هميشگي انجمن و دانشجوي دوره دكتري علم اطلاعات در انگلستان مصاحبه اي با مايك تلوال درباره آلتمتريكس و مسايل مهم حوزه پژوهش در حوزه علوم اطلاعات داشته كه در مجمع عمومي انجمن ارائه خواهد شد.  اين مصاحبه ويژه انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران انجام گرفته و يكي از برنامه هاي مجمع عمومي انجمن در روز چهارشنبه 28 فروردين است

مجمع عمومي امسال در كتابخانه حسينيه ارشاد برگزار خواهد گرديد

آخرین اخبار