شرکت در نظرسنجی عملکرد انجمن در سال ۱۳۹۵

به همین منظور از اعضای محترم درخواست می‌شود در مدت زمان یاد شده فرم نظرسنجی را تکمیل نمایند.

 

آخرین اخبار