شانزدهمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن‎

 

دستورجلسه به شرح زیر می باشد:

1) گزارش نهایی معیارهای ارزیابی پایان نامه ها

2) گزارش پیشرفت در مورد برنامه پژوهش ملی

3) گزارش پیشرفت در مورد برنامه همایش ملی انجمن

آخرین اخبار