شانزدهمین برنامه قطب‌نمای آموزش با عنوان «بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری در پارادایم علوم انسانی» برگزار شد

شانزدهمین قطب نمای آموزش با عنوان « بسترهای ظهورو توسعه گراندد تئوری در پارادایم علوم انسانی»  با حضوردکترعلی عظیمی، عضوهیات علمی و مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه خوارزمی در روزچهارشنبه 19 آذر ماه 1399 از ساعت 20 الی 22 در صفحه اینستاگرام انجمن برگزار شد. این برنامه به منظور یاری رسانی به پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی شده است.

مجری این نشست سرکار خانم دکتر میترا صمیعی ،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مسئول کمیته آموزش و عضو هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران بود. وی در ابتدای برنامه به اهمیت و جایگاه گراندد تئوری در پژوهش های دانشگاهی  زمینه علوم انسانی پرداخت و به این نکته اشاره کرد که گراندد تئوری و نظریه زمینه ای یا نظریه داده بنیاد ، نظریه داده محوراز روش های متداول با رویکرد کیفی است و روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگر امکان می دهد به جای اتکاء به نظریه های موجود ، خود به تدوین یک نظریه تازه اقدام کند، نظریه ای که بتواند در خدمت موضوع مورد تحقیق در آید و پدیده مورد مطالعه را توصیف کند.گراندد تئوری همواره پشتوانه تجربی دارد و باید با شواهد عینی از بافت طبیعی پدیده مورد مطالعه حمایت و پشتیبانی شود. سپس جناب آقای دکتر عظیمی به ارائه برنامه آموزشی خود پرداختند و نکات بسیار خوب و کاربردی را در زمینه گراندد تئوری بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری و جایگاه آن در  پژوهش های دانشگاهی  درزمینه علوم انسانی مطرح کردند.

روش گراندد تئوری Grounded Theory یا نظریه داده بنیاد یک روش تحقیق کیفی است که برای شناسایی مقوله‌های زیربنایی پدیده مورد مطالعه استفاده می‌شود. روش اصلی گردآوری داده‌ها در این روش استفاده از انواع مصاحبه است. با تحلیل و کدگذاری متن مصاحبه‌ها به ارائه مدل پارادایمی پرداخته می‌شود. در روش گراندد تئوری با استفاده از یک دسته داده‌ها، نظریه‌ای تکوین می‌یابد. به طوری که این نظریه در یک سطح وسیع، یک فرایند، عمل یا تعامل را تبیین می کند. بیشتر پژوهشگران از روش استراوس و کوربین برای انجام تحلیل گراندد تئوری استفاده می‌کنند. گراندد تئوری یکی از پر استناد ترین روش کیفی است. نظریه گراندد تئوری در پارادایم تفسیری تعامل‌گرایی سمبولیک ریشه دارد. در تعامل‌گرایی سمبولیک اعتقاد بر این است که مردم مبنای اینکه چگونه سمبول‌های خاص مانند پوشش‌، عبارات کلامی و غیرکلامی را معنی و تفسیر می‌نمایند، رفتار کرده و با یکدیگر تعامل دارند. عناصر کلیدی روش گراندد تئوری شامل نمونه گیری نظری، مقایسه ثابت، کدگذاری باز، محوری و انتخابی، یادآوری و اشباع نظری، توسط استراوس و کوربین توصیف شده است. در این برنامه حاضرین پرسش های خود را در قالب کامنت ارائه کردند و جناب آقای دکتر علی عظیمی به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

 

 

آخرین اخبار