دومین نشست کمیته کتابخانه‌های تخصصی برگزار شد

دومین جلسه کمیته کتابخانه‌های تخصصی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با موضوع بازنگری در استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ساعت 30/16 روز یکشنبه 03/04/97 با حضور اعضای کمیته؛ دکتر جیران خوانساری و گیتی حیدری (دبیر کمیته کتابخانه‌های تخصصی انجمن) فرامرز مسعودی، دکتر محسن حاج زین العابدینی و دکتر محمد زره‌ساز در محل کتابخانه تخصصی شرکت توانیر برگزار شد.

در این جلسه ابتدا تصمیمات‌ اولین جلسه کمیته قرائت شد و سپس با اشاره به اهمیت و گستردگی انجام اینکار، موضوع لزوم حمایت مالی و مدیریتی از این طرح به بحث گذاشته شد. در این نشست همچنین استاندارد های موجود در ایران نظیر: استانداردهای کتابخانه های تخصصی، دانشگاهی، عمومی و نیز  استانداردهای کتابخانه های تخصصی در استرالیا مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1- تعیین شاخص های استاندارد کتابخانه های تخصصی بر اساس استانداردهای زیر:

– استانداردهای کتابخانه های تخصصی در ایران ( شاخص ها: اهداف و وظایف ؛ سازمان و مدیریت ؛ نیروی انسانی ؛ مجموعه؛مجموعه؛ سازماندهی منابع ؛ خدمات؛ ساختمان و و تجهیزات و بودجه)

– استاندارد های کتابخانه های عمومی در ایران( شاخص ها: خدمات اطلاعاتی؛ خدمات مشتریان ؛ برنامه ها ؛ ساعت کاری؛ مجموعه؛ کارکنان؛ روابط عمومی و بازاریابی؛ مدیریت؛ ساختمان و تجهیزات)

– استانداردهایی برای کتابخانه ها در موسسات آموزش عالی ایران ( شاخص ها: برنامه ریزی، ارزشیابی کلی و ارزشیابی برآیندی؛ خدمات؛ آموزش؛ منابع؛ دسترس پذیری؛ کارکنان؛ امکانات و تجهیزات ؛ ارتباط و همکاری؛ مدیریت؛ بودجه )

– استانداردهای کتابخانه های تخصصی در استرالیا   ( شاخص ها: مدیریت؛ نیروی انسانی ؛ بودجه و تامین مالی ؛ منابع؛ خدمات ؛ محیط کار )

   2-تهیه پروپوزال و ارائه آن به کتابخانه ملی ایران به عنوان اولین متولی انتشار استانداردهای کتابخانه های تخصصی در ایران و سایر سازمانهای بزرگی که دارای کتابخانه تخصصی مطرح و فعال هستند

3- رایزنی در خصوص انتخاب اسپانسر برای اجرای طرح

4- تعیین شیوه تدوین یا بازنگری استانداردها برای کتابخانه های تخصصی

نشست ساعت ۱۹ پایان یافت

آخرین اخبار