دومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

 دستور جلسه

  1. ارائه پیشنهاد نحوه فعالیت در کارگروه ها در شبکه اجتماعی
  2. بحث بر روی پایگاه اعضاء (ایجاد ارتباط پایگاه اعضا با وب سایت انجمن)
  3. بحث بر روی انتشار دستنامه های تولید شده و پیگیری دستنامه هایی نهایی نشده
  4. مستندسازی و سازماندهی اطلاعات و مدارک دبیرخانه (دفتر انجمن)
  5. طرح سوال در ارتباط با اهداف سال ۹۲ و رفع ابهام‌های احتمالی
  6. درخواست تهیه گزارش عملکرد سه ماهه اول سال ۹۲ بر اساس اهداف تعیین شده هر
  7. بحث بر روی پیشنهاد آرشیو پیشکسوتان

آخرین اخبار