دومين جلسه مشترك كميته‌هاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران روز يكشنبه 13 آذر 1390

 

محورهاي بحث در جلسه عبارتند از:

 ارائه گزارش دكتر عليپور حافظي در باره موضوع و برنامه هاي فصلي انجمن

 ارائه گزارش دكتر عليپور حافظي و مهندس جلالي منش در مورد موضوع، محورها و نحوه اجراي كنفرانس سالانه انجمن

 بحث و تصميم گيري در زمينه موضوع پژوهش ملي توسط كميته پژوهش انجمن

 ارائه گزارش خانم درخوش در مورد پيشرفت طرح توليد پايگاههاي اطلاعاتي

 ارائه گزارش آقاي حبيبي در مورد پيشرفت طرح ارزيابي پايان نامه ها

 با تشكر

 كميته هاي روابط عمومي، همايشها و پژوهش انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران

آخرین اخبار