دوازدهمین جلسه کمیته‌های مشترک انجمن

 دستور جلسه به شرح زیر می باشد:

ارائه گزارش ادکا از نشستها و کارگاه های نمایشگاه کتاب

ارائه گزارش در مورد کارگروه وب سایت انجمن

ارائه گزارش در مورد برنامه فصلی انجمن

گزارش در مورد پایگاه اساتید

بررسی معیارهای ارزیابی انجمن ها

گزارش پیشرفت مربوط به پژوهش ملی

لازم به ذکر است حضور برای همگان آزاد است.

 

آخرین اخبار