جلسه مشترک کمیته های پژوهش، همایش ها و روابط عمومی انجمن
محورهاي جلسه به شرح زير خواهند بود:
تحليل همايشهاي ماهانه انجمن و تهيه برنامه هاي آتي همايشها
ارائه گزارش عملكرد كميته پژوهش در زمينه تهيه معيارهاي ارزيابي
بررسي پيشرفت پروژه تهيه پايگاه اطلاعاتي اعضاي هيئت علمي و گروههاي آموزشي علوم كتابداري و اطلاع رساني ايران
لازم به ذكر است كه حضور تمامي افراد در جلسه آزاد مي باشد. لذا از تمامي عزيزان و افرادي كه مشوق و منتقد فعاليتهاي انجمن مي باشند دعوت مي شود تا با مشاركت در فعاليتها نقشي در وصول به اهداف مورد نظر خود از طريق انجمن داشته باشند.

آخرین اخبار