جلسه مشترک کمیته های پژوهش، همایش ها و روابط عمومی انجمن
محورهای جلسه به شرح زیر خواهند بود:
تحلیل همایشهای ماهانه انجمن و تهیه برنامه های آتی همایشها
ارائه گزارش عملکرد کمیته پژوهش در زمینه تهیه معیارهای ارزیابی
بررسی پیشرفت پروژه تهیه پایگاه اطلاعاتی اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران
لازم به ذکر است که حضور تمامی افراد در جلسه آزاد می باشد. لذا از تمامی عزیزان و افرادی که مشوق و منتقد فعالیتهای انجمن می باشند دعوت می شود تا با مشارکت در فعالیتها نقشی در وصول به اهداف مورد نظر خود از طریق انجمن داشته باشند.

آخرین اخبار