جایزۀ گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار

 

برای شرکت در جشنواره باید یک نسخه از رسالۀ خود را تا پایان شهریور ماه 1396 به نشانی : تهران، دارآباد، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی(مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) دفتر گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار ارسال کنند. 

گفتنی است، به برندۀ جایزه، افزون بر لوح تقدیر هیأت داوران، مبلغ پنج میلیون تومان جایزه داده خواهد شد.

 

هیئت امنای گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار

آخرین اخبار