تنها پنج روز به شروع دوره فرصت باقی مانده است

فرصت یادگیری را از دست ندهید!
چرا باید کار با نرم افزار spss را بیاموزیم؟
اگر قصد دارید پژوهش کمی انجام دهید و روابط بین متغیرها و پدیده ها را کشف و بیان کنید؛
اگر می خواهید روایی و پایایی پرسشنامه خود را تعیین کنید؛
اگر می خواهید شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار را تعیین کنید؛
نمودار رسم کنید و …
حتما کار با نرم افزار spss را یاد بگیرید.
تنها پنج روز به آغاز دوره فرصت باقی است. جهت ثبت نام به لینک ارسالی مراجعه نمایید.
اطلاعات تکمیلی را می‌توانید از طریق مطالعه خبر مرتبط به معرفی دقیق سرفصل‌های دوره دریافت نمایید.

آخرین اخبار