تصويب اهداف و برنامه‌هاي 3 ساله دوره پنجم و سال جاري انجمن

 پس از برگزاري مجمع عمومي انجمن در تاريخ 28 ارديبهشت سال جاري و انتخاب اعضاي هيات مديره دوره پنجم، در نخستين جلسه هيات مديره جديد كه به طور مشترك با اعضاي هيات مديره دوره چهارم در تاريخ سوم ارديبهشت برگزار شد، موضوع دورنماي فعاليت‌هاي انجمن و بررسي پيش‌نويس سند استراتژي و بهره‌گيري از آن در دستور كار انجمن قرار گرفت. كميته برنامه‌ريزي و ارزشيابي انجمن به عنوان مسئول اين فرآيند، با بررسي 3 سند بالادستي انجمن شامل اساسنامه، پيش‌نويس سند استراتژي و چارچوب ارزيابي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و استفاده از متدولوژي‌هاي علمي و نوين، اهداف و رويكرد‌هاي 3 ساله و سال جاري انجمن را تهيه و به اعضاي هيات مديره براي تصويب ارائه كرد. در هر دو سند ياد شده، انتظارات و نيازهاي گروه‌هاي هدف انجمن شناسايي، بررسي و تحليل شده و مبناي تعيين اهداف و رويكردها قرار گرفته است.

 

 

آخرین اخبار