بیست و سومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

دستورجلسه
1) برنامه پیشنهادی فصل زمستان
2) گزارش پیشرفت پژوهش ملی
3) گزارش پیشرفت همایش ملی
4) گزارش وب سایت
5) گزارش اطلاعات سبز

 

آخرین اخبار