بیستمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

دستورجلسه
۱) گزارش پیشرفت از فعالیت های پایگاه اطلاعاتی گروه های کتابداری و اساتید
۲) گزارش آقای عمرانی در مورد اطلاعات سبز
۳) تعیین تکلیف در مورد وب سایت
۴) گزارش پیشرفت امور اجرایی همایش ملی

آخرین اخبار