بیستمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

دستورجلسه
1) گزارش پیشرفت از فعالیت های پایگاه اطلاعاتی گروه های کتابداری و اساتید
2) گزارش آقای عمرانی در مورد اطلاعات سبز
3) تعیین تکلیف در مورد وب سایت
4) گزارش پیشرفت امور اجرایی همایش ملی

آخرین اخبار