بيانيه انجمن كتابداري واطلاع رساني ايران به مناسبت تغيير نام

 

خداوند مرا به عنوان وسيله ي انتخاب نموده و نيرويي به من عطا كرده است كه انگيزه اي براي نسل جوان باشم تا در راه علوم كتابداري و خدمات كتابخانه اي فداكاري كنند و سعي و تلاش قلبي خويش را دريغ ننمايند.

از آن هنگام كه بشر خلق نوشتار را اغاز نمود و به ارزش نوشته در تحول تمدن وقوف يافت، نگهداري و حفاظت از نوشته ها به كساني واگذار كرد كه به حق آنان را “گنج دار” و “گنجينه بان” ناميد. گنج داراني كه موظف به حفظ و اشاعه گنج يافته هاي بشريت بودند. به مرور زمان و در مسير علم و هنر نوشتار و بر اساس امكانات فراهم آمده در طول اعصار “كتاب” به عنوان عالي ترين دستاورد مدني ظاهر شد و گنج بانان با نام با مسماي “كتابدار” همچنان به انجام وظيفه ي تعريف شده خود كه همانا حفاظت از انديشه ي انديشه ورزان بود اشتغال ورزيدند.

از آنجا كه به شهادت همه انديشمندان هيچ ابزاري به اندازه “كتاب” در طول تاريخ علم و تمدن نقش اطلاع رساني و انتقال دانش را به بهترين شكل ايفا ننموده است، زمانيكه نامگذاري حوزه هاي گوناگون علم آغاز شد و مورد توجه قرار گرفت، رشته علمي دانشگاهي كه به مطالعه در روشهاي گردآوري، سازماندهي و اشاع ي دانش مكتوب و مضبوط مي پرداخت “كتابداري” ناميده شد و به مرور زمان با توسعه امر اشاعه اطلاعات علمي و فرهنگي به “علوم كتابداري و اطلاع رساني” تغيير نام يافت.

تحولات سريع و بي وقفه علم و فناوري اطلاعات در نيمه دوم قرن بيستم و دستاوردهاي نو و فراوان اين فناوري در دهه هاي پاياني قرن و دهه نخستين هزاره سوم و استقبال و توفيق كتابداران در بهره گيري از اين امكانات براي ارائه خدمات حرفه اي آنقدر چشمگير و مورد توجه بود كه جايگاه آنان را در حوزه دانشگاهي و اجتماعي همپاي ديگر تحولات علمي ارتقا داد و نقش آنها را از حافظان انديشه بشريت به مديران دانش و دانش شناسي تغيير داد.

بهره گيري از مطالعات و دستاوردهاي يكصد ساله حوزه كتابداري و اطلاع رساني در ساماندهي و سازماندهي اطلاعات – كه بسيار قابل مداقه بوده است- در نظام شبكه اي رايانه اي و مهمترين بخش اين خدمات كه به انتخاب اصلح در نوشته ها و مطالب مي انجامد و بايد هر چه بيشتر در اقيانوس توليدات نوشتاري-بويژه علمي- مورد توجه باشد، وظيفه اي بس مهم بر دوش حرفه مندان و دانش ورزان اين حوزه علمي مي افكند و ضرورت تجديد نظر در آموزه ها و سرفصلهاي دروس دانشگاهي را ناگزير نموده است و گروه هاي دانشگاهي ايران از اين امر غافل نبوده اند.

اكنون به يمن اشرف و توجه دست اندركاران نامگذاري رشته ها در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پس از گذشت نيم قرن از عمر آموزش دانشگاهي رشته ي كتابداري در ايران، عنوان با مسماي “علم اطلاعات و دانش شناسي” كه بيانگر حوزه فعاليتهاي علمي و حرفه اي رشته است انتخاب و مورد تصويب قرار گرفت.

انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران ضمن استقبال از نامگذاري جديد رشته، اميدوار است كه دانش آموختگان و اعضا گروه هاي دانشگاهي حوزه “علم اطلاعات و دانش شناسي” تلاشهاي بي وقفه خود را در كشور عزيزمان و در سطح بين المللي هر چه بيشتر ارتقاء بخشند. ايدون باد.

 

انجمن كتابدراي و اطلاع رساني ايران

اول مهر 1391

آخرین اخبار