برگزاری دوازدهمین نشست ژورنال کلاب در دانشگاه فردوسی مشهد

 

مقاله‌های مورد نظر جهت طرح در نشست داوازدهم عبارتند از:

 

Al-Samarraie et al. (2016). “The impact of personality traits on users’ information-seeking behavior”. Information Processing and Management. http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2016.08.004

 Fei-Fei Cheng, Chui-Chen Chiu, Chin-Shan Wu, Der-Chian Tsaih, (2017) “The influence of learning style on satisfaction and learning effectiveness in the asynchronous web-based learning system”, Library Hi Tech, Vol. 35 Issue: 4, pp.473-489, Permanent link to this document: https://doi.org/10.1108/LHT-12-2016-0151

 

 سخنران ویژه:

 سرکار خانم دکتر اسدی، معاون و رئیس گروه مجموعه سازی و سازماندهی اطلاعات، کتابخانه مرکزی دانشگاه شریف (غیرحضوری)

 ارائه دهنده مقاله:

 خانم ساجده اکبرزاده، کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

مدیران جلسه:

آقای دکتر حسن بهزادی، عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر مهدی زاهدی، متخصص علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار