اهدای یادبود انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران به رئیس ایفلا

در این دیدار زمینه های همکاری انجمن با ایفلا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای هیئت ایرانی از زحمات خانم گلوریا پرز سالمرون در مدت تصدی پست ریاست ایفلا تشکر کردند. در انتهای این جلسه، آقای دکتر فریبرز خسروی یادبودی را از سوی انجمن به خانم پرز سالمرون اهداء کردند.

آخرین اخبار