انتصاب دکتر سعید رضایی شریف آبادی به ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراء

طی حکمی دکتر سعید رضایی شریف آبادی به ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراء منصوب شده اند. متن حکم در فایل پیوست می باشد.

آخرین اخبار