انتشار کتاب چکیده مقالات همایش ملی هر کتابخانه یک رصدخانه

 

همچنین می توانید شرح مختصری از مقالات ارائه شده در این همایش را در اینجا مطالعه نمایید.

 

آخرین اخبار