انتخاب عضو هیات مدیره انجمن کتابداری به عنوان نایب رئیس دبیرخانه حافظه جهانی یونسکو

این اولین بار است که طی بیش از دو دهه فعالیت کمیته مذکور نماینده‌ای از ایران دردبیرخانه حضور می‌یابد. مدت اینمسئولیت برای یک دوره چهارساله است. خانم فهیم‌نیا دانشیار دانشگاه تهران است و ضمن عضویت در هیات مدیره انجمن، ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران را نیز به عهده دارد

آخرین اخبار