انتخابات پنجمین دوره ی انجمن کتابداری برگزار شد

طبق رأی گیری که با حضور ۷۷ نفر عضو صورت گرفت نتایج ذیل به ترتیب بیشترین آرای مأخوذه حاصل شد:

 

–          دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی)

–          دکتر فریبرز خسروی (عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

–          دکتر سعید رضایی شریف آبادی (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا)

–          دکتر ابراهیم افشار زنجانی (عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان)

–          فرامرز مسعودی (کارشناس و پژوهشگر، مدیر تضمین کیفیت شرکت ملی فولاد ایران)

–          مریم اسدی (دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی)

–          دکتر مهدی علیپور حافظی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)

–          ملیحه درخوش (کارشناس ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و سرپرست بخش قهرستنویسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران)

–          دکتر فاطمه فهیم نیا (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)

–          دکتر شهرام صدقی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 

و بازرسان انتخابی:

–          دکتر محسن حاجی زین العابدینی (عضو هیأت علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی ایران)

–          دکتر حسن کیانی (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا)

–          دکتر سعید اسدی (عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد)

 

بر این اساس به ترتیب ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل هیأت مدیره می باشند. همچنین بازرسان ۲نفر عضو اصلی و ۱ نفر عضو علی البدل انتخاب گردید.

آخرین اخبار