اطلاعیه عضویت در انجمن

بدیهی است بعد از این تاریخ، عضویت ایشان در انجمن پایان یافته تلقی خواهد شد. لطفا مبلغ واریزی را به شماره حساب 0107773353007 بانک ملي شعبه دانشگاه الزهرا به نام انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران واریز نمایید. بعد از واریز مبلغ، رسید پرداختی را از طریق نشانی الکترونیکی انجمن (ilisaoffice@gmail.com) یا از طریق فاکس (81622984) ارسال فرمایید و به مسئول دفتر انجمن (خانم یوسفی) اطلاع دهید.

هزینه تمدید:

  • دکترا و بالاتر و دانشجوی دکترا ( پيوسته) 500000 ريال
  • كارشناسی ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد (پیوسته) 200000 ريال
  • كارشناسی (وابسته) 100000 ريال
  • دانشجوی کارشناسی (وابسته) 100000 ريال
  • کاردانی و دانشجوی کاردانی (وابسته) 100000ریال
  • دیپلم (وابسته) 100000 ريال

شماره تماس دفتر انجمن: 81622984، 09122183628 (همراه)

 

آخرین اخبار