اطلاعیه عضویت در انجمن برای سال ۱۳۹۳

بدیهی است بعد از این تاریخ، عضویت ایشان در انجمن پایان یافته تلقی خواهد شد. لطفا مبلغ واریزی را به شماره حساب ۰۱۰۷۷۷۳۳۵۳۰۰۷ بانک ملی شعبه دانشگاه الزهرا به نام انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران واریز نمایید. بعد از واریز مبلغ، رسید پرداختی را از طریق نشانی الکترونیکی انجمن (ilisaoffice@gmail.com) یا از طریق فاکس (۸۱۶۲۲۹۸۴) ارسال فرمایید و به مسئول دفتر انجمن (خانم یوسفی) اطلاع دهید.

هزینه تمدید:

  • دکترا و بالاتر و دانشجوی دکترا ( پیوسته) ۵۰۰۰۰۰ ریال
  • کارشناسی ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد (پیوسته) ۲۰۰۰۰۰ ریال
  • کارشناسی (وابسته) ۱۰۰۰۰۰ ریال
  • دانشجوی کارشناسی (وابسته) ۱۰۰۰۰۰ ریال
  • کاردانی و دانشجوی کاردانی (وابسته) ۱۰۰۰۰۰ریال
  • دیپلم (وابسته) ۱۰۰۰۰۰ ریال

شماره تماس دفتر انجمن: ۸۱۶۲۲۹۸۴، ۰۹۱۲۲۱۸۳۶۲۸ (همراه)

 

آخرین اخبار