بایگانی کمیته روابط عمومی

مطالب مطرح شده در جلسه «تدوین استاندارد بازاریابی و روابط عمومی برای کتابخانه‌های عمومی ایران»

اولین نشست «تدوین استاندارد بازاریابی و روابط عمومی برای کتابخانه‌های عمومی ایران» روز چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار شد.

ادامه مطلب