بایگانی ژورنال کلاب

نخستین ژورنال کلاب انجمن با موضوع رویکردهای پژوهشی در حوزه رفتار اطلاع یابی

از سلسله نشست های ژورنال کلاب کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران رویکردهای پژوهشی در حوزه رفتار اطلاع یابی

مقاله های موردنظر برای طرح در نشست مردادماه عبارتند از:
ادامه مطلب

برگزاری دوازدهمین نشست ژورنال کلاب در دانشگاه فردوسی مشهد

 

کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خراسان دوازدهمین نشست ژورنال کلاب را در تاریخ دوشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۲ تا ۱۴ در محل سالن شورای شماره یک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند.

 

ادامه مطلب