بایگانی انجمن مدرسان کتابداری

پیام انجمن مدرسان کتابداری در مورد فرمان اجرائی اخیر رئیس جمهور امریکا

هیات مدیره انجمن مدرسان کتابداری[1])مستقر در شهر سیاتل ایالت واشینگتن) بیانیه زیر را در مورد فرمان اجرائی اخیر رئیس جمهوری در مورد منع ورود شهروندانی از کشورهایی خاص به ایالات متحده امریکا صادر کرده است:

ادامه مطلب