بایگانی شهریور ۱۶, ۱۳۹۹

برگزاری دهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۰)” با موضوع “پایایی و روایی در پژوهش های دانشگاهی”

برگزاری دهمین لایو آموزشی با عنوان قطب نمای آموزش(۱۰) با موضوع پایایی و روایی در پژوهش های دانشگاهی در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و

ادامه مطلب