بایگانی تیر ۶, ۷۷۵

ورود

[message_box title=”توجه:” type=”info” close=”no”]برای اینکه بدانید آیاعضو انجمن بوده اید یا خیر می‌توانید از منوی فهرست اعضا نام خود را جستجو کنید. اگر نام شما

ادامه مطلب

متن عضویت

[highlighter label=”برای انجام فرایند عضویت به موارد زیر دقت کافی داشته باشید:” ] براساس ماده ۶ اساسنامه انجمن، عضویت در انجمن شامل پیوسته، وابسته، دانشجویی،

ادامه مطلب