بایگانی پاسیار، پریسا

بازرس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران عضو اصلی «کمیته نشریات و پیایندهای ایفلا» شد

پریسا پاسیار، بازرس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و کارشناس پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، برای دوره زمانی ۲۰۱۹-۲۰۲۳ به عنوان “عضو اصلی کمیته نشریات و پیایندهای ایفلا” انتخاب شد.

ادامه مطلب