هشتمین نشست ژورنال کلاب با عنوان «رویکردهای پژوهشی در حوزه سازماندهی اطلاعات»

 

مقاله‌های موردنظر برای طرح در نشست تیرماه عبارتند از:

۱) خادمیان، مهدی؛ کوکبی، مرتضی؛ عصاره، فریده (زودآیند) بررسی میزان مطابقت و امکان جایگزینی یا تکمیل سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره با برچسبهای اجتماعی لایبرری ثینگ در حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم طبیعی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات.

 ۲) Zapounidou, Sofia, Sfakakis, Michalis and Papatheodorou, Christos (2016). Representing and integrating bibliographic information into the SemanticWeb: A comparison of four conceptual models, Journal of Information Science, pp: 1–۲۹, DOI: 10.1177/0165551516650410

 مدیر نشست دکتر محسن حاجی زین­‌العابدینی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است.

 شرکت در نشست رایگان و برای عموم آزاد است. علاقمندان برای حضور در این نشست از این پیوند نام‌نویسی کنند.
نشست روز شنبه ۳۱ تیرماه ساعت ۱۰ تا ۱۲در تهران، بزرگراه حقانی، غرب به شرق، بعد از ایستگاه مترو شهید حقانی، بلوار کتابخانه ملی، ساختمان کتابخانه ملی، اندیشگاه فرهنگی برگزار می‌شود.

ررسی میزان مطابقت و امکان جایگزینی یا تکمیل سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره با برچسبهای اجتماعی لایبرری ثینگ در حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم طبیعی
Representing and integrating bibliographic information into the SemanticWeb: A comparison of four conceptual models

آخرین اخبار