برگزاری هفدهمین مجمع‌عمومی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

در این جلسه مقصود فراستخواه، جامعه شناس و آینده پژوه، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنام ریزی آموزش عالی و برنده جایزه ترویج علم سخنرانی خواهد کرد. همچنین گزارش عملکرد سالانه انجمن (توسط رئیس هیئت مدیره)، گزارش مالی انجمن (توسط خزانه دار) و گزارش بازرس انجمن ارائه خواهد شد.

آخرین اخبار