اولین نشست انجمن کتابداری با گرو‌ه‌های آموزشی

 

در این نشست مشترک درباره برنامه های مصوب کتابداری و اطلاع رسانی بحث و تبادل نظر خواهد شد.در این خبر تاکید شده است که موفقیت این نشست و نشست‌های آینده، متضمن مشارکت همه مدیران محترم گروه‌های آموزشی است.

آخرین اخبار